ورود به سیستم

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

تجاری

۱۴۹

هزار تومان

قیمت هر پیامک ۱۱۵.۶۵تومان

۵ خط اختصاصی

 ۲۰۰۰ پیامک هدیه

ارسال پیامک بلک لیست

ارسال پیامک با خط سیم‌کارت

ارسال پیامک با خط خدماتی

ارسال پیامک صوتی

مادام العمر و دائمی

مشاهده تمامی امکانات

سازمانی

۸۹

هزار تومان

قیمت هر پیامک ۱۱۸.۶۵تومان

۴ خط اختصاصی

۱۲۰۰ پیامک هدیه

ارسال پیامک بلک لیست

ارسال پیامک با خط سیم‌کارت

ارسال پیامک با خط خدماتی

ارسال پیامک صوتی

مادام العمر و دائمی

مشاهده تمامی امکانات

شرکتی

۵۸

هزار تومان

قیمت هر پیامک ۱۲۰.۶۵تومان

۳ خط اختصاصی

۹۰۰ پیامک هدیه

ارسال پیامک بلک لیست

ارسال پیامک با خط سیم‌کارت

ارسال پیامک با خط خدماتی

ارسال پیامک صوتی

مادام العمر و دائمی

مشاهده تمامی امکانات

اقتصادی

اقتصادی

۳۷

هزار تومان

قیمت هر پیامک ۱۲۳.۶۵تومان

۲ خط اختصاصی

۷۰۰ پیامک هدیه

ارسال پیامک بلک لیست

ارسال پیامک با خط سیم‌کارت

ارسال پیامک با خط خدماتی

ارسال پیامک صوتی

مادام العمر و دائمی

مشاهده تمامی امکانات

پایه

۲۴

هزار تومان

قیمت هر پیامک ۱۲۵.۶۵تومان

۱ خط اختصاصی

۵۰۰ پیامک هدیه

ارسال پیامک بلک لیست

ارسال پیامک با خط سیم‌کارت

ارسال پیامک با خط خدماتی

ارسال پیامک صوتی

مادام العمر و دائمی

مشاهده تمامی امکانات

WordPress Pricing Table Plugin